ﺩﺧﺘﺮ : ﻫﺎ ﻫﺎ ﻫﺎﺍﺍ، ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﻣﻮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ 😁


ﺩﻭﺳﺘﺶ : ﺧﺐ ﺍﯾﻦ ﮐﺠﺎﺵ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ؟!! 😳😕

ﺩﺧﺘﺮ :

ﺁﺧﻪ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﺲ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻪ 😂😂

 

😂😂😂😂😂😂😂😂

 

ن پ حق همچین دخترایی همینه