واسه غیر جنوبیا

 

 

 


 واسه  جنوبیا

 
 

 
 
 امشب پارتی گرفتیم پلی کنید بیایید وسط
 
 کسی دنبال کلید نباشه   لامپ نداریم  همه بریزید وسط میخوایم بترکونیم امشب
 
چیز لق هرچی غمه
 
مورد منکراتی شد
 
اغا منکراتی اینجا نداریم به سلامتی پارتیه
 
همگی بپرن وسط میخوایی قر بدیم
 
 
امشب چه شبیس
 
سینگل  باش بیا وسط قر بده مخ بزن
 
والا به خدا
 
 
 
اغا کسی نمیاد با من قر بده 
 
قر تو کمرم فراوونه