تولد یه دوست خیلی خوب  مهربونه خر 😁😁😁😍😍😍😍

تولد حنانه جان هستش رفیق بنده
 
ارزو های خوب خوب براش داریم  و امیدواریم ک کنکورشو خوب بده برگرده

به کجا چنین شتابان اجازه گرفتی کپی میکنی

ارزو های  خوب خوب براش داریم امیدوارم که موفق بشه تو کنکورش


تولد حنانه هستش رفیق فاب بنده

به کجا چنین شتابان اجازه گرفتی کپی میکنی
تولد

تولد حنانه هستش رفیق فاب بنده

به کجا چنین شتابان اجازه گرفتی کپی میکنی


                                                                                 

دریافتدریافت

یه اهنگ لری ازطرف مندریافت

رفیق جان تولدت مبارک باشه 

اخر چن سالت شد ؟

#ممنون از بهنام

به کجا چنین شتابان اجازه گرفتی کپی میکنی

فردا تولد یه دوست خیلی خوب  مهربونه خر بیشور سگ 😁😁😁😍😍😍😍

تولد حنانه هستش رفیق فاب بنده

😍😍😍😍

ارزو های خوب خوب براش داریم  و امیدواریم ک کنکورشو خوب بده برگردهبه کجا چنین شتابان اجازه گرفتی کپی میکن

فردا تولد یه دوست خیلی خوب  مهربونه خر بیشور سگ 😁😁😁😍😍😍😍

تولد حنانه هستش رفیق فاب بنده

😍😍😍😍

ارزو های خوب خوب براش داریم  و امیدواریم ک کنکورشو خوب بده برگردهبه کجا چنین شتابان اجازه گرفتی کپی میکنی

فردا تولد یه دوست خیلی خوب  مهربونه خر بیشور سگ 😁😁😁😍😍😍😍

تولد حنانه هستش رفیق فاب بنده

😍😍😍😍

ارزو های خوب خوب براش داریم  و امیدواریم ک کنکورشو خوب بده برگردهبه کجا چنین شتابان اجازه گرفتی کپی میکنی

یررفردا تولد یه دوست خیلی خوب  مهربونه خر بیشور سگ 😁😁😁😍😍😍😍

تولد حنانه هستش رفیق فاب بنده

😍😍😍😍

ارزو های خوب خوب براش داریم  و امیدواریم ک کنکورشو خوب بده برگردهبه کجا چنین شتابان اجازه گرفتی کپی میکنی