و اما برگشتیم  با انرژی بیشتر  ادمه میدیدم چون تهش معلوم نی

 

هرکی نرقصه خرع :/

 

 حالا همه با هم دست بزنین

 

خانوما اون گوشه اخر همراهی  نمیکنیدا

 

کل بزننین  برید پاییم

 

 

 

 

 
 
 

دریافت
 
 
 
 
 
 

دریافت
 
 
 
به افتخار دوستای خوبم 
 
و به افتخار  جناب قدح  که تولدشون بود بزنید کف قشنگرو