نع یعنی واقعا انتظار داری گوسفندان حرف بزن

جمله پند اموزم میخوای ازش بشنوی
 

تو دیگه  کی هستی

نگاه ما به کیا شدیم 81 میلیون

از من میشنوی یه دکتر برو

 

 

 

فک نکنم لازم باشه ترجمه کنم