سلام  

بچه  ها خوبید خوشین 

امیدوارم که هم خوش باشید هم سرحال و هم دنیاتون بی غم 


بی غم امد  چ خبر چیشدع 

کی هست  کی رفته کی جدید امدع بگید بشناسیمتون 


یه مدت نبودم    ولی ک کنم دوباره برگشتم 

 واقعا نمیدونم که درمورد چی بنویسم براتون  قبلا یکم شادو شنگول تر بودیم 


حالا یکاریش میکنیم نگران نباشید 


و اما دیگه چخبر