فک کنم در همین حد بدونید ک پسر هستم کافیه

:)

از اسمم پیداس والا چنتا دختر  دیدن شب گردی کنن :(