حالا درسته من مخ زدن بلد نیستم ولی شما نباید  پا پیش بزارید ;)


خدا برکتشو داده کسی نمیخواد حرکتی چیزی کنه

والا حیف نیس برکت به این خوبی