از مراحل اولیه شاخ بودن  

اونایی که شاخ شاخ میکنن یه روزی اینجوری بودن