اگه کسی پیشنهادی  حرفی  فحشی چیزی میخواد بهم بگه

میتونه اینجا   بهم بگه  به صورت ناشناس یا باشناس بگید

 

 از هیچ گونه انتقاد و حرفی ناراحت نمیشم