میدونین چرا اینقدر هوا گرمه؟!چون تابستونه!!!
بخدا راست میگم!!
سوال دیگه ایم اگه داشتید در خدمتم