توجه کردین  دامادا چقد بدبختن

 

میرن کلی خرج  میکنن که مراسم ازدواج بگیرن  بعد میگن عروسی

 

میرن ماشین گل  میزنن بعد میگن ماشین عروس

 

میره خونه میسازه بعد میگن خونه عروسمون 

 

این عدالت کجاست

 

از این به بعد میگیم دامادی 

:»)