به نظر شما مورد خوبیه واسه ازدواج لیاقتشو دارم 

اندامش که خوبه بد نیس   به اندازه کافی هم خوشگله

یکمی با هم تفاهم داریم