اینم شوهر کرد هنوز شما دخترا شوهر نکردین

زرشک


خواهرای من یکم زرنگ بشید


همان طور که پیامبرگفت


من هم مشابه ان را میگویم


شما یه قدم به سمت پسرا حرکت کنید انها خوشان 30 40 قدم به سمت شما حرکت میکنند


پیشنهاد ویژه این پست را ببینید


درباره کرمانشاه