بدرود به امید دیدارما که داریم میریم چرا هل میدین جدا که بهتون بگم واقعا دلم براتون تنگ میشه دوس ندارم قتی برگردم شماها نباشید