توجه کردین دخترا برا چی  آرایش میکن 


اینم من باید بهتون بگم  واقعا خجالت نمیکشید  


معلوم دیگه واس اینکه خوشگل  تر بشن 


آقایون داداشم  هرکی امد گفت من ارایش نمیکنم  اجازه ریپورت کردنشو دارین 

والا


بی جنبه هاش ریپورت کنن