یه روزی  یه نفری جوری سفت بغلت میکنه
 که تمام تیکه های شکستت دوباره به هم میچسپن 


به سلامتی اون روز  

امیدوارم زود تر برسه