یه روزی  یه نفری جوری سفت بغلت میکنه
 که تمام تیکه های شکستت دوباره به هم میچسپن 
 
 
به سلامتی اون روز  
 
امیدوارم زود تر برسه 
 
تصحیح میکنم امیدوارم دیگه نرسه