حالا میل خودتون به من چه   نگید   ولی من حتی به خودمم میگم

 

دوست دارم خودم   

 

والا اصا  یه لحظه بهش فک کن   قشنگ فک کن

 

 

نیاری بالا صلوات  بگو دوست دارم و برو  تا نصیبت نشده