از این چیزایی که تو عکس میبیند فقط جورابشو دارم  که اونم پاره پورس

کور بشه چشم حسود  ;)))