شب گرد گم گشته باز اید به وبلاگ غم نخور
کلبه شب گرد شود روزی پر از شعر غم مخور


در بیان گر به شوق من تو آیی بزن ان سرچ را
من که باز ایم به بیان غم مخور

خلاق کی بودم من  خخخ

سلام
خوب نیستم خوبید خوب باشید

من نبودم  خوش میگذشت
چه دوستایی خوبی داشتیم  انگار خیلیاشون رفتن