امروز که روز 96/9/6 


یا همون جفت 96


خداروشکر ندیدم تو بیان خبری ازش باشه


ولی خدا وکیلی تو اینستا 


عن 9696 رو دراوردن9696 تون مبارک