والا به خدا


اعتماد به سقفمم تو حلقتون  


دلم واسه یه بعضی دوستان خیلی تنگ شده بود

با تو نیستم به خودت نگیر