داشتم تو وبا چرخ میزدم که یه جفت از زوجای بیان دیدم

ای جان

چقد به هم میان

عزیزووووم

ایشالا به پای هم پیر شین


ادرس پست به زوجا بدین خخخخخخخخ