یه عده تو خانواده ما سمج شدن هی میگن زن بگیر


میگم  من که هنو 20 سالمه  میگن وقت زن گرفتنته :/


میگم من هنو دانشگاه هم نرفتم  خرجشو چه جوری بدم  میگن خرجشو ما میدیدم:/


و بلاخره بلند میشیم میرم خاستگاری دوس دخترم  بعله میگن داماد تحصیلات نداره  دخترمون نمیدیم  بعله این وسط دختره رف خودشو کشت :/


و باز هم اصرار  و من گفتم یه زن بیوه پولدار برام پیدا کنین  تا من بگیرمش 


گفتن باشه :/


ارخ امم به شما هم بگم که در جریان باشید  اگه کسی با همچین شرایطی پیدا شد   خبرم کنه 


اینم عکس بچگیامه   کسی بود خبر کنه