منم سرما خوردگی  اوردم تو بیان  تا شما رو هم مریض کنم 😂😂😂