این مدت ک اخر شهرسور و  نزدیک به بازگشایی مدارسیم  


اینقد این  دنبال شوندگان پست میطارن ک من هلاک میشوم هر روز  و هر ساعت پست جدید  


ما هم گناه داریم  اینقد خودخواه نباشین از بس تو این وب اون وب رفتم سرویس شدم 😩😓😓😓