ینی عمل دماغ واسه دخترا در حد ختنه واسه پسرا واجب شده ها!
#جنبه_شوخی


#پست بعدی   فرق عشق  وابستگی  دوستی