بعضی دخترا  وقتی رل هستن  به بقیه پسرا میگن داداش 

و وقتی هم سینگل میشن با اسم  صداشون میکنن