امشب میخوام از خریتم بنویسم...


به نام خدا...


هنوز عاشقشم...


هه